فصل چهارم:نمودارها ، گراف ها و شكل هاي رسم شده

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 آرا)

فصل چهارم: نمودارها ، گراف ها و شكل هاي رسم شده

ايجاد نمودار ستوني، خطي يا ميله اي

  • يك فايل ارائه را باز كنيد.

  • از منوي بازشو Insert، گزينه New Slide را انتخاب كنيد.

  •   جعبه محاوره اي با نام Slide Layout باز مي شود كه در داخل آن آيكن هايي با انواع مختلف نمودارها و داده هاي فرضي وجود دارد. با كليك بر روي آيكن مورد نياز آن آيكن به صفحه منتقل خواهد شد كه در صورت لزوم مي توانيد داده ها را اصلاح نماييد.

 

§   در صورت كليك بر روي نمودارهاي ستوني همانند شكل زير شما مي توانيد داده هاي فرضي را پاك نموده و داده هاي خود را وارد كنيد. در نمودارهاي ستوني به طور پيش فرض سه سري داده وجود دارد يعني East، West و North.

 

§   در صورتي كه بخواهيم از يك سري از داده ها مثلاً East استفاده كنيم بايد سري هاي بعدي را از حالت انتخاب خارج كنيم. براي اينكار بايد روي شماره آيكن در سمت چپ جدول North و West دابل كليك كنيم تا از حالت انتخاب خارج شوند.

 

§  در صورت كليك بر روي نمودارهاي دايره اي جعبه محاوره اي با نام Diagram Gallery باز مي شود كه 6 نمونه نمودار دايره اي و چارت مختلف را براي شما پيش فرض دارد كه با انتخاب هر يك مي توانيد نياز خود را برطرف كنيد.

 

تغيير رنگ پس زمينه در محيط نمودار و ديواره نمودار

§   اسلايد حاوي نمودار مورد نظر خود را باز كنيد.

§  روي محدوده خارج از نمودار كليك كنيد. يك كادر خط چين شده نمايان مي شود كه محدوده نمودار شما را نشان مي دهد. روي همين محدوده دابل كليك كنيد تا كادر محاوره اي Format Chart Area باز شود. يا روي محدوده كليك راست كرده و فرمان Format Chart Area را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي آن باز شود.

 

§   رنگ مورد نظر خود را انتخاب كنيد و روي دكمه Ok كليك نماييد.

§    اگر روي گزينهFont  كليك كنيد مي توانيد نوع قلم هر يك از ستونهاي X و Y را تغيير دهيد.

§   براي تغيير رنگ ديواره نمودار روي ديواره (محدوده داخل نمودار كه كشيده شده است) دابل كليك كنيد تا كادر محاوره اي Format Walls باز شود. يا كليك راست كنيد و گزينه Format Walls را انتخاب كنيد.

 

§  رنگ مورد نظر را انتخاب و Ok را بزنيد.

تغيير رنگ ستون و كف نمودار

§   روي هر كدام از ستونها كه دابل كليك كنيد كادر محاوره اي با نام Format Data Series باز مي شود. يا روي يكي از ستونها  كليك راست نموده و گزينه Format Data Series را انتخاب كنيد

§  رنگ مورد نظر را انتخاب كرده و Ok را بزنيد.

§  براي تغيير رنگ كف نمودار روي كف نمودار بايستيد و دابل كليك كنيد. يا كليك راست كرده و گزينه Format Floor را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي آن باز شود.

§   رنگ مورد نظر را انتخاب كرده و Ok را بزنيد.

 

شكل هاي رسم شده

روي نوار ابزار كليك راست كرده و از منوي ظاهر شده، گزينه Drawing را انتخاب كنيد.

 

رسم يك خط

§   از نوار ابزار Drawing آيكن Line را انتخاب كنيد تا اشاره گر ماوس تبديل به يك اشاره گر متقاطع (+) شود.

§  در ابتداي خطي كه مي خواهيد شروع شود كليك كنيد و بعد دكمه ماوس را تا جايي كه مي خواهيد خط ادامه پيدا كند بكشيد.

§   در صورتي كه بخواهيد خط كاملا عمودي و يا افقي رسم شود هنگام انجام اين عمليات دكمه Shift را پايين نگه داريد.

خط رسم شده آزاد

§    از نوار ابزار Drawing بر روي دكمه AutoShapes كليك كنيد و از منوي ظاهر شده گزينه Line را انتخاب كنيد.

§   از زير منوي باز شده آيكن Scribble را انتخاب كنيد.

§   در جايي كه مي خواهيد خط شروع شود كليك كرده و ماوس را بكشيد.

§   بدين وسيله مي توانيد خط خود را به هر شكلي كه بخواهيد بكشيد. در پايان دكمه ماوس را در جايي كه مي خواهيد خط پايان يابد رها كرده و كليك كنيد.

 

كشيدن خط فلش دار

در گزينه AutoShapes زيرمنوي Line، آيكن Arrow را انتخاب كنيد.

درج يك فلش

اگر در گزينه AutoShapes روي فرمان Block Arrows، كليك كنيد در زيرمنوي ظاهر شده مي توانيد از انواع فلش هاي ظاهر شده استفاده كنيد.

درج يك مستطيل

از نوار ابزار Drawing روي آيكن Rectangle كليك نماييد. بعد اشاره گر ماوس را روي اسلايد مورد نظر ببريد و در جايي كه مي خواهيد مستطيل از آنجا شروع شود، كليك كنيد. اشاره گر ماوس را تا زماني كه مستطيل تمام شود به صورت قطري بكشيد و بعد رها كنيد.

درج يك مربع

همانند درج مستطيل عمل كنيد با اين تفاوت كه ابتدا كليد Shift را بگيريد و بعد ادامه كار را انجام دهيد.

درج يك بيضي

از نوار ابزار Drawing روي آيكن Oval كليك كنيد. سپس اشاره گر ماوس را در جايي كه مي خواهيد بيضي شروع شود كليك كنيد. بعد اشاره گر ماوس را به صورت مورب تا جايي كه مي خواهيد بيضي تمام شود بكشيد و در آخر رها كنيد.

درج يك دايره

مانند درج بيضي عمل كنيد با اين تفاوت كه ابتدا كليد Shift را

بگيريد و بعد ادامه كار را انجام دهيد.

درج يك كادر متني

از نوار ابزار Drawing روي آيكن Text Box كليك كنيد تا كادر متني همانند شك زير ظاهر شود.

 

 بعد مي توانيد متن مورد نظر را داخل آن بنويسيد.

 

تغيير رنگ پس زمينه، رنگ خط، پهناي خط و سبك خط در شكل ها

روي شكل مورد نظر كليك كنيد تا انتخاب شود. سپس روي آن دابل كليك كنيد تا كادر محاوره اي با نام Format AutoShape باز شود.

§  براي تغيير رنگ پس زمينه، در قسمت Fill روي فلش رو به پايين در سمت راست گزينه Color كليك كرده و بعد رنگ مورد نظر خود را انتخاب كنيد.

§  براي تغيير رنگ خط، در قسمت Line روي فلش رو به پايين در سمت راست گزينه Color كليك كرده و رنگ مورد نظر خود را انتخاب نماييد.

§  براي تغيير پهناي خط، روي فلش رو به پايين در سمت راست گزينه Weight در قسمت Line كليك كنيد و از كادر باز شده يك پهناي مناسب براي خطوط خود انتخاب نماييد.

§  براي تغيير سبك خط، روي فلش رو به پايين در سمت راست گزينه Style از قسمت Line كليك نماييد و سبك مورد نظر را انتخاب كرده و Ok را بزنيد.

 

تغيير سبك ابتدا و انتهاي فلش

§   فلش را انتخاب كنيد.

بر روي فلش دابل كليك كنيد تا كادر محاوره اي Format AutoShape باز شود.

§    براي تغيير سبك ابتداي فلش، روي فلش رو به پايين در سمت راست قسمت Begin Style در كادر Arrows كليك كرده و سبك مورد نظر را انتخاب كنيد.  
§    براي تغيير سبك انتهاي فلش، روي فلش رو به پايين در سمت راست قسمت End Style در كادر Arrows كليك كرده و سبك مورد نظر را انتخاب كنيد.  

اضافه كردن سايه به يك شكل رسم شده

§   شكل مورد نظر خود را انتخاب كنيد.

§    روي آيكن Shadow Style در نوار ابزار Drawing كليك كنيد تا منوي ميانبر آن باز شود.

§    از ميان سايه هاي متنوع موجود سايه مورد نظر را انتخاب كرده و روي آن كليك كنيد.

 

چرخاندن يا برگرداندن يك شكل رسم شده

§   براي چرخاندن شكل به جهت هاي مختلف ابتدا شكل مورد نظر را انتخاب كنيد.

§  روي ابزار Free Rotate () كليك كنيد. بعد شكل را به هر طرف كه بخواهيد مي توانيد بكشيد و زاويه آنرا تغيير دهيد.

§ همچنين مي توانيد از دستورهاي Rotate Left يا Rotate Right استفاده كنيد. بدين طريق كه از نوار ابزار Drawing روي Draw كليك كنيد و از منوي بازشده فرمان Rotate or Flip را انتخاب كنيد. در منوي ظاهر شده همانند تصوير زير، بوسيله Rotate Left يا Rotate Right شكل خود را مي توانيد برگردانيد.

 

§  برگرداندن شكل نيز همانند روش بالا است. براي همين منظور شما مي توانيد از گزينه هاي Flip Horizontal و Flip Vertical استفاده كنيد.

تراز كردن شكلها از سمت راست، چپ، مركز، بالا و پايين

§  شكل هايي را كه مي خواهيد تراز شوند را انتخاب نماييد.

§ روي آيكن Draw از نوار ابزار Drawing كليك كنيد و از منوي باز شده گزينه Align or Distribute را انتخاب نماييد تا زير منوي آن باز شود. نوع ترازبندي مورد نظرتان را انتخاب كرده و كليك كنيد. شكلها بر طبق كادر انتخابي خود تراز مي شوند نه بر اساس خود شكل.

 

تغيير اندازه يك شكل رسم شده يا نمودار

§    شكل خود را با يك بار كليك انتخاب كنيد.

§   اشاره گر ماوس را به يك گوشه از آيتم انتخاب شده ببريد تا به يك فلش دوسر با زاويه 45 درجه تغيير شكل يابد.

§    دكمه ماوس را فشار داده و آنرا بكشيد تا اندازه شكل مورد نظر تغيير يابد.

§    بعد دكمه ماوس را رها كنيد.

جلو و عقب بردن يك شكل (ترتيب قرار گرفتن شكل ها)

§     وقتي شكلي را روي اسلايد رسم مي كنيد، اولين شكل در زير و آخرين شكل، رو قرار خواهد گرفت.

§    شما مي توانيد به كمك فرمانهاي Send to Back، Bring to Front، Bring Forward  و Send Backward محل قرار گرفتن شكل را تغيير دهيد.

§    براي جلو و عقب بردن شكل موردنظر، آنرا انتخاب كنيد تا منوي ميانبر آن ظاهر شود.

§     گزينه Order را انتخاب كنيد تا زيرمنوي آن نمايش داده شود.

§    فرمان Bring to Front و يا Send to Back را انتخاب كنيد.

§    شكل انتخاب شده به بالا و يا پايين انتقال پيدا مي كند.

نسخه برداري، حذف و انتقال

كپي نمودار يا شكل رسم شده

§    شكل يا نمودار مورد نظر خود را با يك بار كليك انتخاب كنيد.

§    از منوي بازشو Edit، فرمان Copy را انتخاب كنيد.

§    اسلايدي را كه مي خواهيد نمودار در آن كپي شود انتخاب كنيد.

§    از منوي باز شو Edit، فرمان Paste را انتخاب كنيد.

انتقال انتقال نمودار يا شكل رسم شده

§    شكل يا نمودار مورد نظر خود را با يك بار كليك انتخاب كنيد.

§    از منوي بازشو Edit، فرمان Cut را انتخاب كنيد.

§    اسلايدي را كه مي خواهيد نمودار در آن كپي شود انتخاب كنيد.

§    از منوي باز شو Edit، فرمان Paste را انتخاب كنيد.

حذف نمودار يا شكل رسم شده

براي حذف آيتم مورد نظر با يك بار كليك آنرا انتخاب كنيد. سپس كليد Del را فشار دهيد.

تهيه مطالب : امیر نقیلی - بهارک عباسی  

ict.tbzmed.ac.ir

خواندن 16099 بار

لطفاً این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عضویت در خبرنامه

تماس با ما

  • قاسمپور 0060167933913
  • greatmemar@yahoo.com
  • فرم تماس با ما
  • آیدی یاهو: greatmemar آیدی اسکایپ: greatmemar8570